บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_05_02
การตรวจสอบและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในที่สแกนลายนิ้วมือ
The detection and antibacterial activity on fingerprint scanners
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บัณฑิตา โฮมวงศ์
  2. กมลชนก แก้วนิล