บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_04_02
การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพจากดินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียXanthomonas campestris pv. vesicatoria ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุด และRalstonia solanacearum ที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวเขียวในพืชเศรษฐกิจ
Isolation of effective bacteria from the soil for the inhibition of plant pathogens Xanthomonas campestris pv. vesicatoria that cause leaf spot disease and Ralstonia solanacearum that cause bacterial wilt disease in economic crops.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรกช พรหมฝาย
  2. ศักดิธัช สิงห์เสนา