บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_04_01
ประสิทธิภาพของสารสกัดกานพลูต่อเชื้อ มาลาสซีเซีย พาไคเดอมาติส ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคผิวหนังอักเสบในสุนัข
The efficacy of Syzygium aromaticum extracts against Malassezia pachydermatis isolated from canine infected with dermatitis
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริรดา คูวัฒนสุชาติ
  2. ตะวัน วงศ์คงเดช