บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_05_02
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด Cobra weave
Study the factors that cause the Cobra weave
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐณิชา พันธุ์ยางน้อย
  2. นิศารัตน์ ศรีสุวรรณกุล