บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_04_01
วัสดุเปลี่ยนสถานะซึ่งห่อหุ้มด้วยสารนำความร้อนโดยกระบวนการelectroplatingเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
Phase change material encapsulated by thermal conductivity material with electroplating method for thermal regulation
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวพร ศรีสุวรรณ
  2. ศิริอร เอื้อจริยกุล