บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_05_02
ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี
Effects of Chitosan on Growth of Cherry Tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรัญญา ศรีปัญญา
  2. ทักษิณา ระวิพันธ์