บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_05_13
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดด้วยสารสกัดเอทานอลจากผงใบย่านาง
Antiproliferation activity of Tiliacora triandra Ethanolic extract leaf powder against lung cancer cell
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วิภาวดี พรมสิทธิ์
  2. พริมา ธรรมแสง