บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_04_10
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา
Simple Vernier caliper for the blind
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปริญญาพล มณีโรจน์
  2. ปณิธิ บูรณะอุดม