บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_10_07
มีกี่จํานวนสามสิ่งอันดับพีทาโกรัสปฐมฐานซึ่งมีวงกลมแนบนอกที่กําหนดรัศมีมาให้
How many primitive Pythagorean triples with a given exradius?
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อภิญญา ศรีโยธะ
  2. นิติภูมิ สุขชัย
  3. พันทิพา ไวยทรง