บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_04_07
ระบบเฝ้าระวังสัญญาณชีพจรแบบไร้สาย
Pulse sensor monitoring wireless system
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศิรินทิพย์ ทินตะนัย
  2. ศุภาพิชญ์ บัวทอง