บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_09_05
ควอนตัมคอมมิวติ้งโฟลว์สำหรับระบบการสั่นอย่างง่ายแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง
Quantum commuting flows for discrete-time harmonic oscillator
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปาณัสม์ เศวตปิยะกุล