บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_05_11
ผลการป้องกันของนาโนเอ็นแคปซูลเคอร์คูมิน ต่อภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เหนี่ยวนำด้วยไขมันและฟรุกโตสสูงในหนูแฮมสเตอร์
Chemopreventive effect of nanoencapsulated curcumin on high fat/high fructose diet-induced nonalcoholic fatty liver in hamsters
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เนติพร ไทยธวัชกุล
  2. พัชรดา ถนนแก้ว