บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_17_06
การสังเคราะห์เซลลูโลสแอโรเจลจากผักตบชวาเพื่อศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำมัน
Preparation Cellulose Aerogel based on water Hyacinth for Oil Adsorbent
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญชนก นกเทศ
  2. พรปวีณ์ ธรรมมา