บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_05_07
ชีววิทยาบางประการของแมลงชีปะขาวขุดโพรง Anagenesia minor (Ephemeroptera: Palingeniidae) ในแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
Some biological aspects of burrowing mayfly Anagenesia minor (Ephemeroptera: Palingeniidae) in the Mekong river, Nakhon Phanom province
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐธิดา คะสีทอง
  2. ปุณณวิช ภาษิต