บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_17_07
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบผลิตพืชไฮโดรโปนิกส์แบบปิดโดยใช้แถบหลอดไฟ LED
Internet of things for hydroponics plant factory prototype using LED strips
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปัณฑิตา สุทธิเมฆ
  2. ศศิชา วิชัยดิษฐ