บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_17_06
อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความสามารถในการละลายของสาร DMPBD ของไพลในน้ำกึ่งวิกฤตโดยใช้แบบจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล
The Effect of Temperature on Solubility of DMPBD of Zingiber Cassumunar Roxb. in Subcritical Water Extraction Using Molecular Dynamics Simulation
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิธร ตรีทอง
  2. ฐิตพิชาพร วันทนาพิทักษ์