บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_17_06
สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อประยุกต์เป็นกาวติดไม้
Cashew Nut Shell Extracts for Application as Wood Adhesive
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เหมมาภรณ์ ตี้ฮ้อ
  2. ธนัชพร มลิวัลย์