บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_04_10
Alginate encapsulation เพื่อปกป้องแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus pseudofirmus จากโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกระบวนการผลิตจีโอโพลิเมอร์รักษาตนเอง
Sodium alginate encapsulation protects Bacillus pseudofermus from NaOH in self-healing geopolymer concrete
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิชญ์สินี ธนะเพ็ชร
  2. วนัทปรียา หงษ์คง