บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_04_02
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเซนทรอยด์, จุดออร์โทเซนเตอร์, จุดเซอร์คัมเซนเตอร์, และ จุดอินเซนเตอร์
The relations between centroids, orthocenters, circumcenters and incenter
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เทวินทร์ ราญคำรัตน์
  2. อธิราช แสดง