บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_04_02
การหาค่าสูงสุดของผลรวมของเกม 2048 ในตาราง n ช่อง
Finding the maximum score of 2048 game of a table with n boxes
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พณิชา บุญสนธิ
  2. อุดมทรัพย์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา