บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_04_05
การผลิตนำ้มันเชื้อเพลิงจากสารพอลิเมอร์ สังเคราะห์จำพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
Production of Pyrolysis oil from Hydrocarbon waste
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐพล ไพบูลย์
  2. กัญญาณัฐ สัตตธารา