บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_04_08
เอกลักษณ์บางประการของพหุนามเกาส์เชียนพาโดวานและเกาส์เชียนเพลล์-พาโดวาน
On Gaussian Padovan and Gaussian Pell-Padovan Polynomials
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภวฤณ สุภธีระ
  2. ธนทัต จันทระโสภา