บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_04_07
การพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini โดยอาศัยการตรวจหาแอนติบอดีในซีรั่มของผู้ป่วย
Development of a diagnostic test for liver fluke Opisthorchis viverrini infection by antibody detection in patient serum
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พีรภัทร ฉ่ำผิว
  2. รัตตินันท์ ฤทธิพิชัยวัฒน์