บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_14_06
ระบบควบคุมความส่องสว่างอัจฉริยะ บนแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
Smart lighting control systems on the application for better productivity
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กรวิชญ์ ประสิทธิ์นุ้ย
  2. พัฒนพงศ์ คงเขียว
  3. พิงพิชญ์ ไกรเกตุ