บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_14_11
GAC-TiO2 เพื่อเพิ่มประสิทธิในการบำบัดน้ำ
GAC-TiO2 for efficient filtration of water
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ลิปิการ์ อินทร์จันทร์
  2. พิมพ์รพี ไกรนรา