บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_14_13
การคัดแยกเชื้อยีสต์ทนกรดอะซิติกจากกระบวนการผลิตน้ำส้มตาลโตนด
Isolation of acetic acid tolerant yeast from process of palm sugar vinegar production
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปนัดดา นาคะวิโรจน์
  2. ปรียานุช คงผอม