บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_17_07
ไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ย
Interpenetrating Polymer Network (IPN) Hydrogel from Poly(vinyl alcohol)/Cassava starch for Fertilizer Controlled Release
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วิลาสินี ใหมสุวรรณ์
  2. คณัสณัณฑ์ ภมร