บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_17_08
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการเบลนด์แป้งเทอร์โมพลาสติกกับยางธรรมชาติ
Biodegradable Thermoplastic Elastomer based on Thermoplastic Starch and Natural Rubber
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นัสมีย์ นิลสอาด
  2. วรัญญา ซุยหลง