บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_01_06
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วยการหมักในสภาพของแข็ง
A study factors of biogas production of corncob by solid-state anaerobic digestion.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรญา สมคำศรี
  2. พัชณิดา ผัดวัง