บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_17_09
เจลย้อมสีผมชนิดชั่วคราวด้วยสีจากสารสกัดสมุนไพร
Formulation of Herbal Temporary Hair Dye Gel
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภคมน ลิ่มระนางกูร
  2. ปิยากร สุวรรณบูรณ์