บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_01_01
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเยลลี่กัมมี่งาขี้ม้อนโดยกระบวนการทำแห้งเเบบเเช่เยือกแข็ง
Development of Perilla frutescens Gummy Jelly Innovative Product Using Freeze Drying
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อภิชญา กาญจนรัตน์
  2. พิมมาดา ชมภูรัตน์