บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_01_13
การศึกษาระบบไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์
A study of deterministic lateral displacement microfluidic system for cell analysis.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิมพ์ชนก อมรวิวัฒน์พงศ์
  2. อดิชาญ ธรรมสร
  3. จิรกฤต เอกวัฒนกุล