บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_11_13
วัสดุเชิงประกอบจากซังข้าวโพดและชานอ้อยโดยใช้แป้งดัดแปรและพอลิสไตรีนโฟมรีไซเคิลเป็นตัวเชื่อมประสาน
Modified strach and recycled polystyrene foam adhesives as binders in biocomposites from corncob and bagasse
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนวรรณ หฤทัยสุขสันติ์
  2. พรนภัส จิตประสาน
  3. พสชนัน พละกลาง