บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_11_04
แบบจำลองภาพฉายของวัตถุทรงกลมที่ล้อมรอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด
Image projection model of a sphere surrounded by point light sources
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภทรพร พงษ์พานิช