บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_14_04
สารสกัดจากเปลือกนอกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกมะนาวในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
Utilization of corn husk, corn silk, mango peel and lime peel waste for increasing the oxidation stability of vegetable oil and biodiesel.
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นุตประวีณ์ ช่วยสงค์
  2. ภูมิพัฒน์ นวลเทศ
  3. นฤทัย โออิน