บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_14_08
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบสั่นโดยใช้สมาร์ทโฟน
Analysis of oscillation motion using smartphone
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูษิตา ขวัญเมือง
  2. ทรรษิวรรณ์ หว่องเซ็ง