บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_14_05
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สัญฐานวิทยา และประสิทธิภาพของกระดาษเส้นใยฟางข้าวผสมกากกาแฟเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะละกอ
Study of chemical composition, morphology and efficiency of paper from rice straw mixed with spent coffee grounds powders for extending postharvest life of papaya (Carica papaya L.)
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อังศุมาลี จอมศักดิ์
  2. อาทิมา จิตคง
  3. มนัชญา ด้วงเกื้อ