บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_14_10
การสกัดและการเตรียมเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากต้นดาหลาและไผ่สำหรับเป็นแผ่นกรองชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน
Extraction and preparation of cellulose nanofiber from Etlingera elatior and Bambuseae for Bio-filter, and its application for domestic wastewater treatment
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นาธาร ชุมคช
  2. สรวิชญ์ ช่วยแก้ว
  3. ญาณิศา ทองรักขาว