บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_02_01
โรงเรือนอควาโพนิกส์อัจฉริยะเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์-PT2_02_01
Modeling of aquaponics smart greenhouse for organic rice farming -PT2_02_01
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. คณิน หมดมลทิน