บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_02_16
การสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ในฤดูแล้ง
Photosynthesis of rice plant ‘Phitsanulok 2’ in dry season
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญชนก สุขพันธ์
  2. รวีโรจน์ ก้านชมภู