บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_13_05
การออกแบบและการสร้าง Tracking Mount สำหรับกล้อง DSLR เพื่อการถ่ายภาพแบบติดตามดาว
Development of Astrophotography Mount for DSLR Camera
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน