บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_12_09
การศึกษาประสิทธิภาพของฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่เพื่อตรวจวัดปริมาณไอออนไซยาไนด์
Study of sensing efficiency of new fluorescent sensor for cyanide ion detection
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เบญจวรรณ ฟักขำ
  2. นิศารัตน์ กุลจินดา
  3. นภาภัทร มนต์วานิชภักดิ์