บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_08_03
ระบบเฝ้าระวังลูกค้าแบบอัจฉริยะสำหรับร้านสะดวกซื้อ
Intelligence customer monitoring system for convenience store
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุญยกร ไกรยา