บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_12_07
การศึกษาปริมาณสารต้านทานอนุมูลอิสระและความเป็นพิษของชากล้วยไม้สกุลหวายต่อเซลล์ผิวหนังเคราติโนไซต์
Study on antioxidant and cytotoxicity of Dendrobium spp. Orchid tea on keratinocyte cells.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชวนาถ ศุภวิริยกุล
  2. วุฒิธวัฒน์ จิตจำ