บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_09_06
-
Preparation of vegetable oils based macromonomer
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภาวินี นาคมิตร
  2. ภากรณ์ ชูศรี
  3. ศศิโรจน์ ทิพพิพากร