บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_09_16
การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆของหลอดไฟที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าหาเเสงของแมลงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน
The study and compare the variations of light bulbs that affect the insect's approaching light in King Mongkut's University of Technology Thonburi Bangkhuntien Campus.
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เบญญามิญ สุขพรหม
  2. กรภัทร นวเจริญวงศ์
  3. ชยณัฐ รัศมีเจริญชัย