บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_09_10
การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตะกอนประปาเพื่อใช้ในการศึกษาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุของซีโอไลต์
Na-A Zeolite Synthesis from Water Treatment Sludge for Studying of CEC Value
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นนทพร เทพวิวัฒน์จิต
  2. พิมพ์ภัทรา ฉายเพิ่มศักดิ์
  3. ปุญญาพร เตชะธัญญกุล