บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_08_06
อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสและปริมาณธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องผึ้งในหลอดทดลอง
Effects of sucrose and nutrients on development of Dendrobium lindleyi Steud. seedlings in vitro
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรรษชล เจริญศิลป์
  2. ฐิติมา วังทะพันธ์