บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_08_09
การหาพื้นที่ของฟังก์ชันใดๆ โดยใช้จำนวนเชิงซ้อน
Finding area under a function f(x)=x^n by using complex numbers.
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ทีปกร แพงเนตร
  2. ก่อกาณฑ์ กะมณี