บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_08_06
การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และอุณหภูมิต่อคุณภาพของไวน์แตงโม
Studies on Saccharomyces cerevisiae strains and temperatures in quality of watermelon wine.
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฐิติรัตน์ ไทยสรวง
  2. เอมิกา สิงหร